Elmesa

I massaindustrin används stora mängder kalk som hjälpkemikalie för att tillverka koklut. Kalken återanvänds efter att ha ombränts – kalcinerats – i mesaugnen. Mesaugnarna är oftast bränsleeldade roterugnar.

Den nya teknik som beskrivs här – som vi kallar Elmesa – innefattar dels en ny teknik för kalcinering där energitillförseln sker med en plasmagenerator. Dels en ny teknik för släckning av den brända mesakalken, där släckningsmediet är vattenånga och släckningen sker i torrt tillstånd vid hög temperatur. De båda teknikerna är tänkta att kunna tillämpas tillsammans eller var för sig.

Jämfört med dagens teknik erbjuder Elmesa flera fördelar, såsom kompakthet, energibesparing, avskiljning av CO2 och lägre emissioner.

2002 – Förfarandena patenterade tillsammans med Vattenfall AB

2003 – Processdesign med energi- och ekonomiberäkningar tillsammans med KTH Energiprocesser (KTH-rapport)

2005-2006 – Pilotförsök av ångsläckning tillsammans med bland andra SMA Svenska Mineral AB och Värmeforsk.
Länk till Värmeforsks rapportbibliotek: Värmeforskrapport Ångsläckning 2006 – pilotförsök

2007-2008 – Kompletterande labförsök med kinetikstudier av ångsläckning tillsammans med Värmeforsk och KTH Energiprocesser m fl.
Länk: Värmeforskrapport Ångsläckning 2008 – kinetikstudier

Kortfattad beskrivning (Sammanfattning av föredrag vid ÅF´s Industrikonferens 2008)