Förvärmning av matarvatten

Iggesunds Bruk är ett fysiskt integrerat kombinat där Iggesund Paperboard AB tillverkar blekt sulfatmassa (löv och barr) samt högkvalitativ vit solid kartong för grafiska och förpackningsändamål. Till bruket hör också det helmoderna sågverket som ägs av Iggesund Timber AB. Bägge företagen ingår i Holmenkoncernen.

Hösten 2005 installerades vid Iggesunds Bruk matarvattenförvärmning till ångpannorna med hjälp av spillvärme enligt Carnot ABs koncept. Spillvärmet utgörs av 650 m3/h 70-gradigt förorenat filtrat från blekerierna.

I medeltal sparas i Iggesund 6,5 MW färskånga, och upp till 12 MW, med hjälp av spillvärme i matarvattenförvärmningen. Årliga bränslebesparingen är 3 000 m3 olja och 60 000 m3 bark. Investeringens återbetalningstid var 15 månader.

Tidigare kunde man se ett brus i ångnätets tryck på grund av snabba variationer i ånguttag till matarvattentanken. Dessa variationer har nästan helt eliminerats när variationerna istället tas med spillvärmet.

I matarvattentanken värmer ångan matarvattnet till kokning för att driva ut - avgasa - löst syre. I Iggesund slutfiltreras allt matarvatten - returkondensat och färskvatten som tillsätts för att ersätta ånga som förloras i processen - i en blandbädd bestående av anjon- och katjonmassa. För att filtreringen ska fungera får inte temperaturen vara för hög i blandbädden. Trots förvärmningen har temperaturen kunnat sänkas från (sommartid) typiskt 40 grader till 30 grader C.

För att utnyttja Carnot ABs patenterade metod för matarvattenförvärmning behöver tre kriterier vara uppfyllda:

Carnot ABs patenterade metod för matarvattenförvärmning kännetecknas av:

Studiebesök vid referensanläggningen i Iggesund kan ordnas.

Roland Lundqvist mellan två av värmeväxlarna som ingår i matarvattenförvärmningen som Iggesund Paperboard AB
tog idrift i november 2005.

 

 

Om blandbädd

Kraven på matarvattnets renhet ökar i takt med att det blir allt intressantare att generera elektricitet i mottrycksturbiner, och nya ångpannor med högre ångtryck byggs i massa- och pappersindustrin.

>> Läs mer

Carnot AB

Högåsvägen 19
SE 825 93 Njutånger
SWEDEN

070-631 85 29